بازورود Reentry

شما اینجا هستید:

معنی: بازورود

فرایند جاری و دینامیک سیگنال رسانی مکرر، میان رشته های عصبی عمدتاً متوازی ای که نگاشت ها را به هم وصل می کنند. این فرایند منجر به پیوند می شود و اساس بروز آگاهی از طریق کارکرد هسته پویا است. بازورود، بروز رویداد های منسجم و همزان را در مغز میسر می سازد. یعنی اساس همبستگی فضا-زمانی است.