درد راجعه Referred Pain

شما اینجا هستید:

معنی: درد راجعه

درد اندام های داخلی بدن اغلب در نقاط معینی از پوست بدن احساس می شود که به این حالت درد راجعه گویند. این حالت وقتی پیش می آید که رشته آوران درد احشایی و باوران درد پوستی هر دو با یک نورون شاخ خلفی نخاع سیناپس می شوند.