عدم پذیرش

شما اینجا هستید:

بکار بردن نشانه هایی برای رد کردن دیگران مانند چرخاندن سر به طرف دیگر ، یک چهره ی بی تفاوت و بی حس (پوکر فیس) ، خیره شدن به طور غیرمستقیم ، بالا آوردن دست برای فرو نشاندن خمیازه ی واقعی یا نمایشی ، پوزخند زدن ، بی قراری یا زخمه زدن با ناخن ، رد مکالمه وغیره .