اکنون به یادمانده Remembered Present

شما اینجا هستید:

معنی: اکنون به یادمانده

عبارتی که برای توصیف جنبه گذاری صحنه ای به کار می رود که در آگاهی اولیه ساخته شده است و به نقش حافظه در این ساختن اشاره دارد. مفهومی نزدیک به اکنون فریبنده ویلیام جیمز در کتاب اصول روان شناسی.