هسته شبکه ای Reticular Nucleus

شما اینجا هستید:

معنی: هسته شبکه ای

ساختواره ای که حول و حوش تالاموس را احاطه می کند، و قسمتی از آن هم هست، و به طور عمده متشکل است از اتصال های مهارکننده به هسته های تالاموسی اختصاصی.