شبکیه Retina

معنی: شبکیه

لایه نازکی از سلول های گیرنده نور، میله ای ها و مخروطی ها و سلول های عقده ای در چشم، که سیگنال ها را به عصب بینایی هدایت می کنند. شبکیه و بافت پوششی (اپیتالیا) بویایی، نزدیک ترین بخش های مغز به سطح بدن اند.