هیجان غم

شما اینجا هستید:

این هیجان بسیار طولانی مدت باقی می ماند اگر غم و اندوه برای یک دوره ی زمانی طولانی ادامه یابد می تواند به خلق و خوی تبدیل شده یا به عنوان یک اختلال طولانی مدت به افسردگی تبدیل شود .این هیجان میتواند باعث ایجاد میل کمک در دیگران شود ،غم در زندگی به ما نشان میدهد که چیزی به خوبی پیش نمی رود .این هیجان در چهره به وسیله ی گوشه لب های رو به پایین ، نگاه رو به پایین ، پیشانی چروک خورده تشخیص داده میشود و میتواند با حملات گریه یا هق هق یا شیون همراه باشد .