سارکومر Sarcomere

شما اینجا هستید:

معنی: سارکومر

واحد کار هر تار عضلانی که در حالت استراحت 2/5 میکرون و در حالت انقباض 2 میکرون طول دارد و از چهاز نوع مولکول پروتئین تشکیل شده است: اکتین، میوزین، تروپونین و تروپومیوزین