خاراندن گردن

شما اینجا هستید:

در زمانیکه مشاهده کردید فردی سر خود یا پشت گردن خود را می خاراند اغلب بدین معنی است که: او احساس اطمینان ندارد. در این حالت چهره فرد را بیان یک حالت عجیب و غریب و گیج شدن نگاه کنید.