خارش گردن

شما اینجا هستید:

این یک رفتار مرتبط با استرس است که هدف آن حفظ آرامش و محافظت است، زیرا گردن یکی از بخش های آسیب پذیر بدن است خارش گردن در زمانی که فرد تحت فشار قرار می گیرد و زمانی که با عدم اطمینان مواجه می شود اتفاق می افتد .