زبان بدن محرمانه

شما اینجا هستید:

هنگامی که یک فرد بخواهد اطلاعات را از دیگران دریغ کند از این کد استفاده میکند . مردم جنبه های خاصی از زندگی خود راخصوصی نگه میدارند و خیلی اطلاعات کمی درباره ی خود و زندگی خصوصیشان را آشکار میکنند زبان بدن محرمانه شامل حفظ فاصله از نظر فیزیکی و عاطفی ،حالت نشستن و یا ایستادن با شانه های خم شده ، پوشش دهان ، بدن متمایل به طرف دیگر ، لب های جمع شده ، فک فشرده شده ، نگاه های اجمالی و مکرر و رو به پایین در طی محاوره ، نگاه نکردن و...