حمله Seizure

معنی: حمله

یک تغییر رفتار غیر ارادی ناگهانی با دامنه زمانی محدود که ناشی از تخلیه الکتریکی نورون ها در سلسله مرکزی اعصاب است و با دگرگونی هایی در فعالیت حرکتی یا آگاهی مشخص می شود. نشانه های دقیق آن بسته به مکان و وسعت ساختار هایی که دچارش شده اند، فرق می کند – مثلاً فعالیت الکتریکی غیر عادی در قشر حسی - حرکتی ممکن است به نشانه های اختلال حرکتی یا توهم زدگی منجر شود. حمله ها ممکن است ناشی از نورون های معیوب باشند، که در صرع بسیار متداول است، و یا به سبب آسیب دیدگی شدید نورونی روی دهند.