انتخاب گرایی Selectionism

شما اینجا هستید:

معنی: انتخاب گرایی

نظری که بنا بر آن عمل سامانه های زیست شناختی، از طریق انتخاب در میان جمعیت هایی از افراد و اشکال متفاوت و تحت قید های گوناگون، صورت می گیرد. متضاد انتخاب گرایی، دستورالعمل گرایی یا عمل کردن بر اساس تجویز است.