خود Self

معنی: خود

اصطلاحی که در اشاره به هویت ژنتیک و ایمنی شناختی یک فرد به کار می رود، ولی آنچه بیشتر مورد نظر است معطوف به ورودی های شاخصی است که از بدن فرد دریافت می شود و به تاریخ و سامانه های ارزشی آن مربوط است. پیشرفته ترین شکل آن که در آگاهی برتر دیده می شود، خود اجتماعی است که به بر هم کنش های درون یک جامعه گفتاری مربوط است.