گیرنده های حسی Sensory Receptors

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده های حسی

نورون هایی اختصاصی برای حواس مختلف نظیر بینایی (میله ای، مخروطی)، شنوایی (سلول های مویی)، بویایی (گیرنده های بویایی) و جز اینها.