هفت مشخصه چهره دروغگو

شما اینجا هستید:

مشخصه چهره دروغگو توسط پل اکمن در سال 2003 مطرح شد. این هفت مشخصه که مربوط به چهره افراد فریبکار و حالات غیر ارادی (طبیعی) چهره هستند را وی چنین بیان کرد:

1

مورفولوژی

زمانیکه ما هیجان ها را برون فکنی می کنیم، چهره از حالت طبیعی خارج شده و فرم های مجزای برای هر یک از هیجان ها مانند لبخند شادی، استهزاء برای تحقیر به خود می گیرد. این عملکرد بسیار پیچیده بوده و بسیاری از عضلات را درگیر می کند. به عنوان مثال لبخند طبیعی 20 عضله را درگیر می کند. دروغگویان با مدیریت این برون فکنی ها و مطلب بیان شده مشکل دارند به نحوی که ممکن است نادرست جلوه کنند. به لبخند مصنوعی یک دروغگو که برای پوشش فریب خود و نمایش دوستی نشان می دهد دقت کنید. همچنین به نگاه های پوچ برای جلوگیری از اشتباهات مورفولوژیکی دقت نمایید، به خصوص به عناصر غیرقابل کنترل مانند اندازه مردمک چشم توجه داشته باشید.

2

تقارن

برون فکنی عواطف چهره طبیعی متقارن تر از بیانات عمدی است. تشخیص تقارن دارای تغییرات کوچکی برای اندازه گیری است، همچنین در افراد مختلف متفاوت است. به عنوان مثال یک خنده طبیعی یک طرفه، به همین دلیل در استفاده از آن مراقب بوده و فقط به عنوان ابزار تشخیصی کمکی از آن استفاده کنید.

3

مدت زمان

برون فکنی های طبیعی زمانی در حدود نیم تا چهار ثانیه طول می کشد، در حالیکه بیانات عمدی بسیار کوتاه یا بسیار طولانی تر است.

4

سرعت شروع

هیجان های طبیعی به آرامی شکل گرفته و برون فکنی می شوند، اما بیانات عمدی سریعتر به نظر می رسند، زیرا فرد ناگهان به یاد لبخند زدن یا نمایش سایر حرکات فیزیکی می افتد. این شاخص می تواند تا حد زیادی با موقعیت های اجتماعی متفاوت باشد. همچنین در بیانات عمدی اول کلمات و سپس هیجان را مشاهده می کنیم و هیچ تطبیق زمانی بین آنها به بیننده منتقل نمی شود و سرعت انتقال از موضوعی به موضوع دیگر افزایش می یابد.

5

هم پوشی در اوج

در بیانات طبیعی برون فکنی عواطف چهره به صورت مستقل رویت می شود اما در حالات شدید بیانات با هم تداخل می کنند. درحالیکه در فریب بیانات به ترتیب در زمان دیده می شوند. بیانات چندگانه احتمالا از نتیجه اثر متقابل هیجان ها باعث ایجاد پویای در چهره می شوند و این موضوع بیانات چندگانه را به صورت عمدی مشکل می کند. بازیگران بزرگ مدت زمان زیادی وقت صرف می کنند تا توانایی بیانات پیچیده هیجانات را برای متقاعد کردن ما بدست آورند. همچنین با توجه به تعویض بیانات چندگانه می توان تفکر آگاهانه را در مورد موضوع تشخیص داد.

6

گلوگاه بالستیک

برون فکنی عواطف چهره از یک مسیر به تدریج ظاهر شده، اوج گرفته و محو می شود. در بیانات طبیعی یک فرآیند مستقیم را شاهد هستیم اما در بیانات عمدی این مسیر مستقیم نبوده و شاهد تغییرات ناگهانی هستیم. عملکرد مغز در حالت طبیعی بسته به شلیک نورون ها و ناقل های عصبی و هورمون های که در جریان ادراک یک هیجان دخیل هستند باعث مشاهده فرآیندی مستقیم هستیم در حالیکه این عملکردها در بیان های عمدی وجود ندارند. توجه داشته باشید که شاید بیانات طبیعی سریع به نظر برسند اما زمان بیشتری برای محو شدن نیاز دارند.

7

چسبندگی

در یک بیان طبیعی هیجان، کلمات مورد استفاده در صحبت نزدیک به هیجان ها است و احساس بیان صریح وجو دارد. در موقعیت فریبکاری، بیانات ممکن است گم، کوتاه یا طولانی و یا ناهم خوان با کلمات باشد. دروغ گفتن کار دشواری است! دروغگویان به دقت در مورد آنچه که می گویند و خواهند گفت فکر می کنند، رسیدن این افراد به مرحله فروشی با توجه به صرف چنین انرژی جای تعجب ندارد. به جریان ناپیوسته کلمات و بیانات هیجانی دقت کنید، انطباق آنها کار بسیار مشکلی است. توجه داشته باشید فرد در هنگام مکث در تلاش برای انطباق است. به نقاط بیانات هیجانی و کلمات دقت کنید، مراقب باشید که فریبکاران به دنبال منحرف کردن ذهن های سردرگم و خسته هستند.