حافظه کوتاه مدت Short-Term Memory

شما اینجا هستید:

معنی: حافظه کوتاه مدت

یک نمونه آن، حافظه مربوط به شماره های تلفن است که معمولاً آنها را محدود به هفت رقم، به اضافه یا منهای دو رقم، در نظر می گیرند.