شانه های سرد

شما اینجا هستید:

این حالت معروف به شانه های سرد است. افرادی که تمایل به ماندن در یک محاوره یا ارتباط ندارند، در زمانیکه فرد مقابل جهت جلب توجه آنها اقدام می کند، مانند تصویر با چرخش و نگاهی در امتدا یک شانه به سمت آنها باز می گردد.