نشانه های خستگی در زنان

شما اینجا هستید:

بدترین حالتی که می خواهیم یک زن  به آن دچار شود احساس خستگی است. زمانیکه زن ها خسته می شوند تمایل به بی قراری در آنها افزایش می یابد. آنها این موضوع را با نشانه های متفاوتی نسبت به میل جنسی نشان می دهند. ممکن است  پاهای خود را در زمانیکه بر روی هم انداخته  تکان دهد. ممکن است بیشتر خمیازه کشیده و سر خود را بر روی دستانش قرار دهد و سر خود را به یک طرف کج کنند. کج کردن سر نشانه علاقه مند بودنی است که فرد تمایل به بیان آن دارد. اگر این اتفاق افتاد مواظب باشید به سرعت علاقه خود را از دست می دهد. بهتر است  مکالمه را در حد بیان مطالب مورد نیاز ادامه داده و از مکالمه درهم و برهم جلوگیری کنید. آرام باشید ودر مورد دستاوردهای خود زیاد صحبت نکنید.

نشانه های دیگر خستگی نگاه به اطراف شما، پیدا کردن چیزهای دیگر، نگاه به ساعت، ضربه زدن با انگشتان دست، یا دولا دولا راه رفتن یا پاک کردن صورت در حالیکه بر روی آن چیزی نریخته است بروز کند. البته ممکن است این نشانه ها دلایل زیاد دیگری مانند یک خستگی ساده باشند.

تفسیر تصویر:

زن حالتی از خستگی با سر و دست ها و نگاه خالی از احساس را نشان می دهد. این کدها را نباید با کدهای قرار گرفتن سر بر روی دست ها و کج شدن سر یا کج شدن آن به اندازه 45 درجه که نشانه علاقه است اشتباه گرفت .