انتقال عصبی آهسته Slow Neural Transmission

شما اینجا هستید:

معنی: انتقال عصبی آهسته

این نوع انتقال عصبی توسط گیرنده های متصل به پروتئین های G انجام می شود و پاسخ مربوط به این گیرنده ها ممکن است چند ثانیه و حتی چند دقیقه ادامه داشته باشد.