لبخند

شما اینجا هستید:

برای تفسیر یک لبخند، واقعی و غیر واقعی، به حرکت و تغییر در کنار ماهیچه های چشم و چین و چروک های ایجاد شده دقت کنید، آن لبخند واقعی است.

در حالیکه، یک لبخند غیر واقعی، فقط دهان حرکت می کند.