پویایی اجتماعی

شما اینجا هستید:

پویایی اجتماعی می تواند به نتایج رفتار گروه ها از تعاملات اعضای گروه فردی اشاره کند و همچنین مطالعه رابطه بین تعاملات فردی و سطح رفتار های گروهی است.

1

رشته پویایی اجتماعی، با کنار هم گذاشتن ایده های اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و دیگر رشته ها به وجود آمد و زیر مجموعه ای از سیستم های انطباقی پیچیده یا پیچیدگی علم است.

2

فرض اساسی این رشته این است که، افراد، تحت تاثیر رفتار یکدیگر قرار می گیرند. این رشته به پویایی سیستم نزدیک است و همانند پویایی سیستم، پویایی اجتماعی علاقمند به تغییرات طول زمان است و بر نقش بازخورد ها تاکید دارد.

3

در پویایی اجتماعی، انتخاب ها و تعاملات فردی به طور معمول به صورت منبعی از سطح رفتار دیده می شود. در حالی که، پویایی سیستم ساختار بازخورد ها را نشان می دهد و انباشتی از مسئولیت برای سطح پویایی سیستم است.

4

تحقیق در این رشته، به طور معمول یک رویکرد رفتاری را انجام می دهد. فرض بر این است که افراد به طور محدود منطقی هستند و بر اطلاعات محلی عمل می کنند.

5

مدل سازی محاسباتی و وابسته به ریاضایت ابزاری مهم برای آموزش پویایی اجتماعی است. زیرا پویایی اجتماعی بر سطح رفتار فردی و تشخیص اهمیت ناهمگونی در میان افراد تمرکز دارد که تحلیل دقیق این نتایج اغلب غیر ممکن است. در عوض از تکنیک های تخمینی مانند تقریب میانگین میدان از فیزیک آماری یا شبیه سازی کامپیوتری برای فهم رفتار ها در سیستم استفاده می شود. در تقابل بعضی از رویکرد ها در علم اقتصاد، محققان پویایی اجتماعی اغلب علاقمند به عدم تعادل و پویایی رفتار هستند.