حرکات تسکین دهنده یا آرامش بخش

شما اینجا هستید:

 حرکاتی که در زمان قرار گرفتن در استرس انجام میشود ،به عنوان مثال اضطراب و احساس ناراحتی کودک با مکیدن پستانک از بین میرود ، با نگاه کردن به تسکین دهنده ی واقعی میتوان منبع نگرانی و تشویش را کشف کرد .نمونه هایی از تسکین دهنده ها "نوازش مو یا بازو ،مکیدن قلم یا انگشت ، لمس گردن و بیشمار اشارات و حرکات دیگر.