همبستگی فضا – زمانی Spatiotemporal Correlation

شما اینجا هستید:

معنی: همبستگی فضا - زمانی

بنا بر نظریه انتخاب گروه نورونی، مغز در غیاب منطق، که بر رایانه ناظر است، باید زمان، مکان و توالی را به هم مرتبط یا همبسته کند. مغز این کار را از طریق بازورود انجام می دهد.