هسته های تالاموسی اختصاصی Specific Thalamic Nuclei

شما اینجا هستید:

معنی: هسته های تالاموسی اختصاصی

هسته های تالاموسی که سیگنال های حسی حواس مختلف و سیگنال های کنترل حرکت (مثلاً آنهایی که از عقده های قاعده ای می آیند) را دریافت می کنند. این هسته های اختصاصی به یکدیگر متصل نیستند بلکه استطاله هایی به قشر مخ می فرستند.