اختصاص Specificity

شما اینجا هستید:

معنی: اختصاص

(علم اعصاب) در ارجاع به اتصال های عصبی ای به کار می رود که در آنها نورون ها و آماج هایشان مستلزم نوعی گزینش اختصاصی اند. آماج ها می توانند نورون های دیگر باشند یا چیزهای دیگری چون عضلات، غده ها و اندام های حسی. (علوم زیستی) وابسته بودن گزینشی یک جسم (یا واکنش یا زیرلایه و غیره) به جسم (یا شکل یا آرایش جسم) دیگر. مثلاً اثر بخش بودن یک آنتی بیوتیک در برابر یک باکتری خاص (باکتری آماج) و یا رابطه یک پادتن با پادگن اختصاصی آن، و یا وجود یک آنزیم برای کاتالیز یک واکنش به خصوص و غیره.