گسترش بدن

شما اینجا هستید:

 زمانی که بدن فضای بیشتری را به جای فضای کمتری جذب میکند به عنوان مثال بازوها ممکن است در پشت صندلی قرار بگیرند و پاها ممکن است از هم جدا شوند و... این ها نشان دهنده ی سلطه و آسایش است .