زخمه زدن

شما اینجا هستید:

در زمان نا امنی و اضطراب افراد با انگشتان دست دیگر به حالت زخمه زدن به ساز به انگشتان دست مقابل ضربه می زنند. کارکرد خود کنترلی در هنگام خشم و اضطراب دارد همچنین این کد می تواند یک سگنال قوی از فریب در هنگام پاشخ به یک سوال ناگهانی باشد.