زبان بدن حالات ایستادن

شما اینجا هستید:

تفسیر حالات ایستادن به عنوان یکی از نشانه هایی است، که در گام اول اطلاعاتی در خصوص میل فرد به ماندن یا ترک کردن آن محیط در اختیار ما قرار می دهد. برای دستیابی به این موضوع کافی است ژست فرد را مورد بررسی قرار دهید، در صورتیکه ژست وی همانند فردی است که می خواهد راه رفتن را آغاز کند وی تمایل به ترک محیط دارد، همچنین در مواقعی که فرد از خود کنترل کنندگی بالایی بهره ببرد، جهتی را که پنجه های پای وی نشان می دهد، محلی است که فرد تمایل به رفتن به آن سمت را دارد.

به طور کلی در حالت ایستادن (دقت بفرمایید ایستادن) افراد شش حالت اصلی ژست را به خود می گیرند، که معنی هر کدام از آنها در مورد نگرش فرد و امیال و باورهای وی پیامی را در اختیار ما قرار می دهد. که عبارتند از:

تفسیر حالات اصلی ایستادن

تفسیر حالات ایستادن: (حالت اول)

این نوع از ایستادن معروف به ایستادن نظامی است. علت این امر هم شباهت این حالت ایستادن به نظامیان، در زمان قرار گیری در مقابل مافوق است، یا کارمندان در مقابل رؤسا .

معنای این حالت ایستادن: توجه کامل به طرف مقابل به همراه احترام است.

اگر فردی بیش از حد سخت و غیر قابل انعطاف مانند وضعیت بدنی یک سرباز بایستد. نشان دهنده مقید بودن، عدم انعطاف پذیری در رفتار و کمی بیش از حد دقیق و سخت گیر می باشد، همچنین به این نکته اشاره دارد که وی نمی تواند ریلکس باشد. این ژست اغلب برای افرادی که در کنار آن شخص نشسته و یا ایستاده اند فضا را در زمان طولانی ناراحت کننده می کند، دلیل این موضوع هم عدم اجازه به دیگران به راحت بودن و انتقال پیام گارد مداوم است.

تفسیر حالات ایستادن: (حالت دوم)

این نوع از ایستادن معروف به ایستادن مردانه است. این حالت ایستادن با پاهای باز است. این نوع ژست یک ژست کاملا مردانه است.

معنای این حالت ایستادن: سلطه گری همراه تصمیم گیری و همچنین عدم برقراری ارتباط و دسترسی است.

تفسیر حالات ایستادن: (حالت سوم)

این حالت از ایستادن به نحوی است که وزن بر روی دوپا به صورت مساوی توزیع شده است. به صورت غریزی این وضعیت نشان دهنده ی تعادل و ثبات است.

معنای این حالت ایستادن: فرد می گوید من می دانم که کجا ایستاده ام. و همچنین نشان دهنده ی راحتی نیز می باشد.

تفسیر حالات ایستادن: (حالت چهارم)

حالت چهارم ایستادن تغییر وزن برروی پاها، زمانی که افراد بی قرار بوده و دارای اضطراب هستند، دائما وزن خود را از یک پا به روی پای دیگر تغییر داده و همچنین سنگینی خود را به حالت جلو و عقب شدن بر روی پاها تغییر می دهند.

 

تفسیر حالات ایستادن: (حالت پنجم)

حالت پنجم ایستادن با پاهای گره کرده است، این حالتی بسته و دفاعی و در بسیاری از مواقع نشان دهنده ی اعتماد به نفس پایین است. اغلب افراد در گروه های غریبه به این حالت می ایستند.

 

تفسیر حالات ایستادن: (حالت ششم)

حالت ششم ایستادن با یک پا به سمت جلو نشان دهنده ی جهت مورد علاقه می باشد. در این حالت وزن بدن به یک سمت لگن منتقل می شود.