دست های قاطع

شما اینجا هستید:

تشریح:

وقتی که کسی با شما صحبت می کند که دستشان را شکل مستقیم و امتداد انگشتان دست هاش یکدیگر را قطع می کنند و هنگامی که صحبت می کنند، حرکات دست هایشان سریع و دارای شدت زیادی است .

تفسیر:

به این معنی است که او در مورد آنچه که می گویند مصمم است . و دشوار است که فکر او را عوض کنید، زیرا آنها به لحاظ دیدگاه بسیار خشک هستند.