تعجب دیدگاه داچرکلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان تعجب دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

تعجب در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. یک هیجان خنثی ناشی از یک رویداد غیر منتظره است.

1

برخی از کلمات مرتبط یا این هیجان شگفت زده، خیره شده و حیرت می باشد. احساس تعجب زمانی است که مطلبی رخ داده و ما انتظار آن را نداشته ایم مانند زمانیکه متوجه می شوید فردی در کنار شما نشسته و هشت پای بلند دارد. تعجب اغلب اوقات با هیجان های دیگر از قبیل شادی زمانیکه عاشق شده و هدیه دریافت می کنیم یا ترس زمانیکه یک خرس از پشت یک درخت ظاهر می شود، ترکیب می شود. این احساس تنها هیجان خنثی است، که ما از آن اطلاع داریم و همیشه همراه هیجان های دیگر است. تعجب سریعترین هیجان در بین تمامی هیجان ها است و حدوداً در یک دوم ثانیه بیان می شود. این هیجان جهت آمادگی می باشد. ابرو ها به سمت بالا رفته تا از بسته شدن چشم ها جلوگیری  کند و یک دم سریع و طولانی برای جمع آوری هوا برای حرکت کردن.

تفسیر مردم از تعجب بستگی به فردی که سؤال را مطرح می کند دارد. برخی از افراد از این هیجان لذت فراوان می برند و به دنبال تجربه بیشتر هستند که بتوانند خود را در شرایط غیر منتظره قرار دهند. افراد دیگر تعجب را استراس زا و ناخوشایند می دانند، آنها ترجیح می دهند در شرایط مطمئن تری باشند.

هیجان در بیشتر موارد با ترس اشتباه گرفته می شود. برون فکنی هیجانی چهره در هر دو شبیه به هم بوده و ابروها بالا می رود اما در ترس ابرو ها هم زمان در هم کشیده می شود . تعجب شامل افتادن فک که در آن گوشه لب ها کشیده و از هم جدا می شود است. تعجب تنهاصدایی است که به عنوان منبع اصلی تنفس استفاده می شود.

2

تشخیص در آوا:

دم سریع، تنها هیجانی که آوا منبع اصلی تنفس است. همچنین سریع ترین آوا در بین هیجان ها می باشد.

3

تشخیص در چهره:

کشیده شدن ابروها به سمت بالا.

افتادن فک .