همدردی دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان همدردی دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

همدردی در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. هیجان مربوط به نگرانی همدلانه برای کسی یا چیز دیگری است، معمولاً شامل یک میل برای دیدن بهتر  اتفاقات لحظه ای است.

1

برخی از این موقعیت ها مربوط به همدردی برای تسلیت (موقعیت های منفی) به عنوان درک و همدلی است. این هیجان راهی برای ارتباط با سطح هیجانی افراد دیگر است. این هیجان ما را برای حمایت و ترقی رفاه دیگران یاری می رساند.

این هیجان با توجه به موقعیت می تواند حسهای مثبت و منفی ایجاد کند. این احساس زمانیکه ما صدمه، اضطراب و یا مشکلات افراد دیگر را می بینیم رخ می دهد ، همچنین این هیجان می تواند به عنوان دلیل مشاهده دستاوردها و بخت خوب فرد دیگریی ایجاد شود. همدردی در بیشتر مواقع شامل هم دلی و توانایی تشخیص و درک هیجان های فرد دیگری است. فراتر از هم دلی، همدردی است که در بیشتر مواقع شامل توجه مثبت به فرد دیگر یا چیزی برای دریافت این هیجان و احساسی که می تواند برای یک دوره زمانی طولانی باقی بماند.  این احساس یک ابزار باور نکردنی برای زندگی اجتماعی است. هنگامیکه یک دوست احساسی قوی از هیجان همدردی را نشان می دهد، همدردی به تمامی اطرافیان بازتاب می یابد و ما را آماده درک آنچه که فرد در حال تجربه است می کند.

همدردی اغلب می تواند به رفتاری نوع دوستانه افزایش یابد به عنوان مثال بسیاری از افراد تجربه حرکت برای کمک عاطفی به دیگران را دارند. همدردی در قفسه سینه و دست ها احساس گرمی ایجاد می کند و همچنین ممکن است احساس تلخی و شیرینی به وجود آورد. این هیجان واقعی برای همه انسان ها است.

2

تشخیص در آوا:

تن مراقبت و نرم، آغاز با گام بالا سپس گام های قطره ای و به سرعت بالا رفتن و اغلب ”aww“ یا ”owe“ زمانیکه  دهان باز است.

3

تشخیص در چهره:

ابروهای در هم کشیده مانند غم و اندوه، لب ها به هم فشرده مانند خشم و تماس مستقیم چشمی با هدف همدردی.