انواع سپناپس Synapse Types

شما اینجا هستید:

معنی: انواع سپناپس

سه نوع اصلی سیناپس وجود دراند :

1- سیناپس های اکسون به دندریت که قبلا توضیح داده شده و معمولا تحریک کننده هستند.

2- سیناپسهای اکسون به جسم نورونی که برجستگی روی پرده پیش سیناپسی، عرض فضای سیناپسی و ضخامت پرده پس سیناپسی در آنان کمتر است و وزیکولهای پایانه اکسون در آنان بیضوی شکل می باشد. این نوع سیناپسها معمولا بازدارنده هستند.

3- سیناپس های اکسون به اکسون