سیناپس Synapse

شما اینجا هستید:

معنی: سیناپس

ساختواره بسیار مهم و اتصال دهنده نورون ها، که میانجی سیگنال دهی آنها از راه های الکتروشیمیایی است. (نگاه کنید به ناقل های عصبی، نورون پساسیناپسی، نورون پیشاسیناپسی).