شدت سیناپس Synaptic Strength

شما اینجا هستید:

معنی: شدت سیناپس

میزان تاثیر آزاد شدن ناقل عصبی در پاسخ پساسیناپسی. تغییر شدت سیناپس یعنی تغییری در سیناپس که موجب تضعیف یا تقویت آن می شود و ارتباط میان نورون ها را، که برای ایجاد حافظه ضروری است، تغییر می دهد. تغییراتی از این قبیل حاکی از انعطاف پذیری (پلاستیسیته) عصبی است.