معرفت پیشینی ترکیبی Synthetic a Priori Knowledge

شما اینجا هستید:

معنی: معرفت پیشینی ترکیبی

معرفت پیشینی، مستقل از تجربه است و در برابر معرفت پسینی قرار دارد که منوط به تجربه یا قرینه تجربی است. از نظر کانت احکام ریاضیات محض، معرفت هایی ترکیبی اند و در عین حال پیشینی.