خست – TACAÑO

شما اینجا هستید:

معنی : خست

محل : مکزیک، جنوب آمریکا

در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین آرنج همراه با نمایش خساست به معنای ”فقط قلبم همراه با عشق برای تو“ در مکزیک خساست و آرنج به هم ارتباط دارند، این ایده از عدم پرداخت مستقیم چک به وجود آمده، شما با این رفتار تمایل به اصلاح رفتار آن فرد دارید. برای تأکید بیشتر می توانید آرنج خود را با صدای بلند روی میز بکوبید.

توجه : در اتریش و آلمان این ژست به معنی ”تو آدم سفیه و احمقی هستی.“ می باشد، نشان دادن آرنج میل درونی فرد مقابل را نشان می دهد.