ضربه زدن با انگشت اشاره

شما اینجا هستید:

 یک نشانه ی غیر کلامی که بیشتر توسط زنان در اختیار شما قرار میگیرد ، زمانی که دست ها از روی هم عبور کرده اند (آغوش بسته/دست به سینه) انگشت اشاره ضربات آهسته به بازو میزند ، ضربه زدن با انگشت اشاره مانند بیان "بیا اینجا" میباشد .