ضربه زدن

شما اینجا هستید:

ضربه زدن به پاها، انگشتان، یا به اشیاء، نشان دهنده خستگی و تمایل به خروج از وضعیت است. دیگر زمانها نشان دهنده اضطراب است که بهره برداری یک شکل از انتشار انرژی است.