فشار دندان ها

شما اینجا هستید:

هنگامی که فک ها بر روی هم محکم فشرده میشوند و دندان ها به جلو و عقب بر روی هم ساییده میشوند نشان دهنده ی خشم ،ناامیدی ،اضطراب و تشویش درونی و در دیگر موارد حاکی از درد شدید فیزیکی میباشد .