زبان زدن دندان ها

شما اینجا هستید:

هنگامی که فرد زبان خود را بر روی دندان ها و یا از داخل بر پشت دندان ها و یا بر لب ها می کشد نشان دهنده ی استرس اش میباشد در این زمان ترشح بزاق دهان افزایش میابد و باعث حرکت بیشتر زبان میشود .زبان زدن دندان ها آرامش بخش بوده و برای کاستن تشویش و نگرانی انجام میشود.