پایانه Terminal

شما اینجا هستید:

معنی: پایانه

برجستگی دکمه ای شکل در انتهای شاخه های آکسون که حاوی میتو کندریها و وزیکول های زیادی است.