قلمرو

شما اینجا هستید:

 قلمرو انسان ها فضایی تثبیت شده است که صاحبان مشهود آن بی ادعا ،به آن مکان وارد یا از آن خارج میشوند ،نسبت به آن ادعای مالکیت کرده، با به کار گیری روش هایی آن جا را محصور و در مقابل تجاوز از آن محافظت می کنند و این گونه ادعاها از سوی دیگران محترم شمرده میشود .