تالاموس Thalamus

شما اینجا هستید:

معنی: تالاموس

ساختواره اصلی رله کننده اطلاعات از هسته های حسی حرکتی به قشر مخ. تالاموس یک قسمت مهم سامانه تالاموسی – قشری (تالاموکورتیکال) و هسته پویا است و مشتمل است بر هسته های اختصاصی، هسته های اینترالامنیار و هسته شبکه ای.