نظریه انتخاب گروه نورونی Theory of Neuronal Group Selection (TNGS)

شما اینجا هستید:

معنی: نظریه انتخاب گروه نورونی

نظریه انتخاب گروه نورونی از سه اصل تشکیل شده است: (1) انتخاب وابسته به رشد (2) انتخاب وابسته به تجربه، که هر دو بر گنجینه های واریانت های عصبی کارگر اند (3) بازورود که فرایند اصلی در برقرار کردن همبستگی فضا – زمانی و یک پارچه سازیی آگاهی است. نظریه انتخاب گروه نورونی، یک نظریه سراسری مغز است که تنوع و یک پارچگی در سلسله مرکزی اعصاب را توضیح می دهد.