لبخند با لب های فشرده

شما اینجا هستید:

 در این لبخند ماهیچه هایی که از کنار لب ها تا گوش ها هستند حرکت خفیف دارند وهیچکدام از دندان ها مشخص نمیشود در این لبخند گوشه دهان خیلی کم به طرف بالا میل میکند مانند تصویر و نشان دهنده ی عقیده یا اندیشه پنهان ، تردید / شک ،درنگ /تامل و یا عدم اعتماد به نفس شخص میباشد .