فشردن زبان

شما اینجا هستید:

این سیگنال زمانی است که زبان به وسیله ی لب ها فشرده میشود ،هنگامی که در بین دوستان انجام میشود و گونه ها بر آمده است نشان دهنده ی یک نگرش شایسته است اما در دیگر موقعیت های رقابتی دلالت بر اندیشه ای شوم دارد و نشان میدهد که فرد با چیزی رو به رو شده است ،در این حالت زبان لب ها را لمس نمیکند.