محافظت از قفسه ی سینه

شما اینجا هستید:

استفاده از بازوها و یا اشیاء دیگر برای محافظت از تهدید ادراک شده که نشان دهنده ی اختلاف نظر و عقیده میباشد .

محافظت ها میتوانند پنهان و ظریف باشند، همانند بازی کردن با دکمه ی سردست پیراهن یا نگه داشتن نوشیدنی در میان خود و دیگری.

یا واضح تر مانند دست به سینه ایستادن یا نشستن و یا پشت میز و یا صندلی قرار گرفتن .