ماشین تورینگ Turing Machine

شما اینجا هستید:

معنی: ماشین تورینگ

اتوماتونی (automaton خودکاره) که تعداد حالات آن متناهی است، و می تواند صفرها و یک ها را از روی یک نوار بی انتها بخواند، بنویسد و پاک کند و سپس زیر نظارت یک برنامه، آنها را به چپ یا به راست جا به جا کند. ماشین های تورینگ بر ساخته هایی نظری هستند. و بنا بر قضیه ای که تورینگ ثابت کرده است، یک ماشین تورینگ عام می تواند هر محاسبه ای را که مبتنی بر روال های کارامد یا الگوریتم ها باشد، انجام دهد.