انواع سلول های گلیال

شما اینجا هستید:

انواع سلول های گلیال در دو نوع ماکروگلیا و میکروگلیا تقسیم می شوند که در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و سیستم عصبی پیرامونی (PNS) وجود دارند.

1

آستروسیتها

این سلول ها فراوان ترین نوع از ماکروگلیها در سیستم عصبی مرکزی می باشند. آستروسیتها همچنین آستروگلیا نیز نامیده می شوند و دارای طرح های بسیاری هستند که نورون ها را در زمان شکل گرفتن سد خونی-مغزی به جریان خون متصل می کند. آن ها محیط شیمیایی خارجی نورون ها را با حذف یون های پتاسیم مازاد و بازیافت ناقل های عصبی آزاد شده در انتقال سیناپسی، تنظیم می کنند. آستروسیتها می توانند با تولید موادی مانند اسید آراکیدونیک، انقباض و انبساط رگ ها را تنظیم کند که متابولیسم آن ها واسواکتیو باشد.

آستروسیتها با استفاده از ATP به یکدیگر علامت می دهند. شکاف اتصالات که به عنوان سیناپس الکتریکی شناخته می شود میان آستروسیتها اجازه می دهد که پیامرسان مولکول IP3 از یک آستروسیت به دیگری پخش شود. IP3 کانال های کلسیم را بر روی اندام ها سلولی فعال می کند و کلسیم را در سیتوپلاسیم آزاد می کند. کلسیم ممکن است تولید IP3 بیشتری را تحریک کند و باعث آزاد شدن ATP از طریق کانال هایی در پوسته ساخته شده از پانکسین ها شود. اثر شبکه ای یک موج کلسیم است که از سلول به سلول پخش می شود. انتشار خارج سلولی ATP و در نتیجه فعال سازی گیرنده پیورینرژیک بر روی آستروسیتهای دیگر،  همچنین ممکن است در بعضی موارد موج های کلسیم تاثیر بگذارد.

به طور کلی، دو نوع آستروسیت، پروتوپلاسمیک و فیبروس وجود دارد که در عملکرد شبیه به هم هستند اما در مورفولوژی و توزیع متفاوت هستند. آستروسیتهای پروتوپلاسمیک دارای فرایند های کوتاه، ضخیم و بسیار شاخه ای هستند و معمولاً در ماده خاکستری تشکیل می شوند. آستروسیتهای فیبروس دارای فرایند های بلند، باریک و کم شاخه هستند و عموماً در ماده سفید تشکیل می شوند.

اخیراً نشان داده شده است که فعالیت آستروسیت با جریان خون در مغز مرتبط است و این همان چیزی است که در fMRI اندازه گیری شده است. آن ها همچنین پس از سنجش تغییرات در کلسیم خارج سلولی، در مدارهای عصبی نقش یک بازدارنده را ایفا می کنند.

2

الیگودندروسیتها

الیگودندروسیتها سلول هایی هستند که آکسون ها را در سیستم عصبی مرکزی با غشا سلولی خودشان روکش می کنند و یک تمایز غشایی خاص به نام میلین را شکل می دهند و غلاف میلین را تولید می کنند. غلاف میلین برای آکسون به عنوان عایق عمل می کند که اجازه می دهد سیگنال های الکتریکی به طور موثرتری پخش شود.

3

سلول های اپندیمال

سلول های اپندیمال که همچنین اپندیموسیت نامیده می شود، مسیر نخاعی شوکی و سیستم بطنی مغز است. این سلول ها در ایجاد و ترشح مایع مغزی نخاعی نقش دارد و ضربان سیلیا آن ها برای کمک به گردش مایع مغزی نخاعی می کند و سد خونی- مایع مغزی نخاعی را میسازد. آن ها همچنین به عنوان سلول های بنیادی عصبی عمل می کنند.

4

گلیال رادیال

سلول هایی گلیال رادیال بعد از هجوم نوروجنسیس ها از سلول های نورواپیتلیال پدید می آیند. توانایی های متمایز آن ها محدود تر از سلول های نورواپیتلیال است. در سیستم عصبی در حال توسعه، گلیال رادیال هم به عنوان پیشگامان عصبی و هم به عنوان یک داربست بر نورون های کوچ کرده تازه متولد، عمل می کنند. در مغز بالغ، مخچه و شبکیه سلول های گلیال رادیال خاص را حفظ می کنند. در مخچه، این گلیال برگمن است که سیناپتیک پلاستیسیتی را تنظیم می کند. در شبکیه، سلول رادیال مولر، سلول گلیالی است که ضخامت شبکیه را پوشش می دهد و علاوه بر سلول های آستروگلیال در یک ارتباط دو طرفه با نورون ها شرکت می کند.

5

سلول های شوآن

سلول های شوآن در عملکرد شبیه به الیگودندروسیت ها هستند، سلول های شوآن میلینیزه آکسون ها در سیستم عصبی پیرامونی را تهیه می کند. آن ها همچنین دارای فعالیت فاگوسیتوتیک و بافت سلولی باقیمانده شفاف هستند که اجازه رشد مجدد نورون های سیستم عصبی پیرامونی را فراهم می کند.

6

سلول های ستللایت

سلول های گلیال ستللایت، سلول های کوچکی هستند که نورون ها را در گانگلیا حسی، سمپاتیک و پاراسمپاتیک احاطه می کنند. این سلول ها به تنظیم محیط شیمیایی بیرونی کمک می کنند. شبیه به آستروسیتها، آن ها به وسیله شکاف اتصالات به هم وصل شده اند و با بالا رفتن غلظت داخل سلولی یون کلسیم  به ATP پاسخ می دهند. آن ها به جراحت و التهاب بسیار حساس هستند و در هنگام حالت های پاتولوژیک مانند درد های مزمن آشکار می شوند.

7

سلول های گلیال انتریک

آن ها در گانگلیا ذاتی در سیستم گوارش یافت می شوند. آن ها در سیستم انتریک نقش های بسیاری دارند، بعضی از آن ها مرتبط با هموستازیست ها و فرایند های گوارش عضلانی هستند.